Kupres Portal [Arhiva]

Raspisan natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja CSR

12.04.2012 09:47, 258 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES OPĆINSKI NAČELNIK K U P R E S

Broj: 02-34-69/12 Kupres,  11. travnja 2012. godine

Na temelju članka 104. Zakona o socijalnoj skrbi  («Narodne novine HBŽ» broj 5/98), članaka 7. i 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 34/03) i Zaključka Općinskog vijeća Kupres o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres (Zaključak br.: 01-34-2-48/12), općinski načelnik  objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres

 

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata na upražnjenu poziciju ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres.

II. Opis pozicije:

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, i drugim nadležnim tijelima  te pravnim osobama  s javnim ovlastima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.

Mandat ravnatelja je četiri godine i ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.

III. Opći uvjeti za imenovanje: 

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj  mora ispunjavati slijedeće opće uvjete: -  da je državljanin BiH, -  da je stariji od 18 godina, -  da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne, -  da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV. Posebni uvjeti za imenovanje:

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete: - završena visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera, - najmanje tri odnosno pet  godina radnog iskustva  u djelatnosti socijalne skrbi, -  položen stručni ispit,

V. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji: - životopis, adresu i kontakt telefon, - uvjerenje o državljanstvu, ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice, - uvjerenje o ne vođenju krivičnog  postupka od nadležnog županijskog suda,(ne starije od šest mjeseci) - diploma o završenoj stručnoj spremi, - dokaz  o radnom iskustvu, - dokaz o položenom stručnom ispitu.

Natječaj  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BIH», a bit će objavljen u «Večernjem listu», putem Radio Kupresa, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kupres.

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA KUPRES Vukovarska br.2 80320 Kupres

...uz naznaku «Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad – ne otvaraj».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Općinski načelnik Stjepan Herceg

Vrh stranice