Kupres Portal [Arhiva]

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

29.02.2012 12:42, 242 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES OPĆINSKI NAČELNIK K U P R E S  

Broj: 02-44-49/12Kupres, 28.02.2012. godine Na temelju članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („ Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10 ) i članka 33. točka 3. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BIH“, broj 77/06 i 5/07 ), u svezi s nastalom situacijom, na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Kupres donosi   ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE 1. Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće na području općine Kupres uzrokovane velikim snježnim oborinama, nanosima i ekstremno niskim temperaturama s danom 28. veljače 2012. godine. 2. Ovom Odlukom, Općinskom stožeru Civilne zaštite prestaju ovlasti rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na cjelokupnom području općine Kupres  3. Obveza je za općinske službe za upravu, da u okviru svoje redovite djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale zbog visokog snijega i niskih temperatura, dok se ne provedu sve mjere u vezi sa sanacijom nastalih šteta  4. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta će, sukladno svojim mjerodavnostima, obaviti sve poslove u vezi s procjenom šteta na pogođenim područjima i kompletnu dokumentaciju dostaviti županijskom Povjerenstvu koje će postupiti u skladu sa svojim mjerodavnostima i zadaćama propisanim Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/04 i 38/06 ). Općinsko povjerenstvo će početi s radom odmah.  5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Kupres uzrokovane velikim snježnim oborinama i ekstremno niskim temperaturama broj : 02-44-27/12 od 04.02.2012. godine.  6. Ova Odluka stupa na snagu odmah a objaviti će se u „Službenom glasniku općine Kupres“.  7. Odluka će se priopćiti i putem sredstava javnog informiranja. Općinski načelnik Stjepan Herceg

Vrh stranice