Kupres Portal [Arhiva]

Kupreška osnovna škola traži učitelje

25.02.2012 09:59, 270 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Broj:04-34-31/12 Kupres, 24.02. 2012. godine Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 12/04) i članka 86.Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu na sjednici održanoj 13. 01. 2012. godine, donio je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za izbor kandidata na radna mjesta učitelja razredne nastave u matičnoj školi u Kupresu, dva izvršitelja, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2011/12. Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: - VSS diplomirani učitelj , profesor razredne nastave ili   - VŠS nastavnik razredne nastave koji je diplomirao najkasnije do kraja 1991. godine,   - položen stručni ispit - najmanje jedna godina radnog iskustva. Ispunjavanje navedenih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama: - diplome o potrebnoj stručnoj spremi, - uvjerenja o položenom stručnom ispitu, - radne knjižice, - Kandidati trebaju ispunjavati uvjet da nisu osuđivani za kaznena djela koja ih čine nedostojnim za obavljanje posla učitelja, a opisana su u čl. 65. Zakona o osnovnom školstvu što dokazuju potvrdom nadležnog suda. - Opću sposobnost za rad te sposobnost za obavljanje posla učitelja, dokazuju lječničkim uvjerenjem o radnoj sposobnosti koje se dostavlja nakon donošenja odluke o prijemu djelatnika. Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u «Večernjem listu», a bit će objavljen putem Radio Kupresa i na oglasnoj ploči Škole.   Prijavu sa traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” , osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10. 80 320 Kupres Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Predsjednik Školskog odbora: Zdravko Mioč 

Vrh stranice