Kupres Portal [Arhiva]

Proglašeno stanje prirodne nepogode na području općine Kupres

06.02.2012 13:13, 223 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES OPĆINSKI NAČELNIK K  U  P  R  E  S  

Broj: 02-44-27/12

  Kupres, 04.02.2012. godine

   Na temeljeu članka 29. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl. novine F BiH“, broj 39/03),  i članka 39.  stavak 1. točke 10.  Statuta općine Kupres „Službeni glasnik Općine Kupres“, broj 20/08, na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Kupres,  donosi  

O D L U K U o proglašenju prirodne nepogode  

I  

Utvrđuje se postojanje prirodne nepogode prouzrokovane obilnim snježnim padavinama,  nanosima  i ekstremno niskim temperaturama na području općine Kupres od dana 04.02.2012. godine.  

II  

Odmah izvršiti aktiviranje Općinskog stožera civilne zaštite radi rukovođenja akcijama civilne zaštite na području općine.  

Prioritetni zadatak stožera je da: - odmah izvrši procjenu novonastale situacije na području općine Kupres, - izvršiti obilazak rezervoara za vodu, vodo crpilišta i vodovodne mreže te utvrditi razloge nestanka vode, - na temelju procjenjene situacije, nadležnim organima općine predložiti poduzimanje mjera, zadatke i aktivnosti u okviru njihove nadležnosti, - ostvari suradnju sa susjednim općinama i Županijskom upravom civilne zaštite, - organizira stalno dežurstvo u stožeru i drugim subjektima na ugroženom području.  

III  

Civilna zaštita općine je dužna da obavještava građane, poduzeća i druge oblike organizovanja o opasnostima koje može da prouzrokuje nastala prirodna nepogoda.

  IV  

Građani, poduzeća i druge pravne osobe sa područja općine Kupres dužni su da: - sprovode potrebne mjere zaštite i spašavanja ljudstva i  materijalnih dobara sa kojima raspolažu i koja su ugrožena, - omoguće poduzimanje tehničkih i drugih mjera zaštite od strane učesnika u akciji, a koje naredi Općinski stožer civilne zaštite i drugi organi, - stave na raspolaganje materijalno-tehnička sredstva, koja podliježu obavezi davanja za potrebe civilne zaštite, - izvrše čišćenje nogostupa i prilaza ispred svojih objekata a što se tiče vode da istu racionalno koriste, - redovno obavještavaju organe mjesne zajednice i Općinski stožer civilne zaštite o stanju u bližem okruženju.

  V  

Stožer civilne zaštite angažirat će materijalno tehnička sredstva, opremu i ljudstvo od: - Javnog komunalnog poduzeća, - poduzeća „Livno putovi“ - poduzeća „Ćurković“ - poduzeća  „Mihaljević“ - poduzeća „Čajuša“ - poduzeća „Papić“ - radni stroj u vlasništvu Pavlica Milana, - dobrovoljnog vatrogasnog društva „DVD“ Kupres, a po potrebi i od ostalih subjekata.

  VI  

 Odredbe ove Odluke vrijede do donošenja odluke o prestanku prirodne nepogode.  

VII  

 Odluku odmah objaviti putem sredstava informiranja, istaći na oglasnim pločama i dostaviti organima, poduzećima i drugim pravnim osobama zaduženim za njeno provođenje.  

                                     Općinski načelnik Stjepan Herceg

Vrh stranice