Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća

19.10.2011 08:08, 239 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres Broj: 01-168/11 Kupres; 13.10.2011. godine Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres" broj 10/2004 ), sazivam 21. (dvadeset prvu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 25. listopad (utorak) sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2. Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća 2. Izvješće o završetku školske godine 2010/11 i financijsko izvješće u Osnovnoj školi fra Miroslava Džaje Kupres 3. Izvješće o radu organa državne službe Općine Kupres za 2010. godinu 4. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov i ribolov i građevinsko komunalnog inspektora u periodu od 01.01. 2011. - 30.06. 2011. godine 5. Izvješće o radu Civilne zaštite sa mjerama i prijedlozima mjera i deminiranju na području općine Kupres 6. Izvršenje proračuna za 6 i 9 mjeseci 2011. godine 7. Odluka o uspostavi registra proračunskih korisnika 8. Odluka o davanju suglasnosti na idejno rješenje sportsko rekreativnog centra SRC „MLAKVA/CRNI VRH" 9. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke usvojenog regulacionog plana „Cajuša I" u vikend naselju Cajuša 1. 10. Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u gradu Kupresu 11. Nacrt odluke o davanju suglasnosti na rješenje o cijenama komunalnih usluga 12. Prijedlog Zaključka o obrascima za izvješća o radu i poslovanju javnih poduzeća i ustanova kojima je općina osnivač 13. Tekuća pitanja: a) Upoznavanje s aktivnostima o formiranju Nadzornih odbora u Javnim poduzećima i Upravnih vijeća u Javnim ustanovama b) Dopis ŠGD Hercegbosanske šume Kupres c) Dopis sindikalne podružnice Općine Kupres 14. Aktualni sat Predsjednik OV Lazo Vavan

Vrh stranice