Kupres Portal [Arhiva]

Raspisan općinski natejčaj za dodjelu stipendija

04.04.2011 07:30, 205 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES OPĆINSKI NAČELNIK K U P R E S Broj: 02-38- /11 Kupres, 01.04.2011. godine Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 20/08) i članka 4. stavak 3. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima dodiplomskog i diplomskog studija (Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 22/09)  Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija I Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 11 (jedanaest) stipendija Općine Kupres redovitim studentima dodiplomskog i diplomskog studija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2010./2011. godinu i isplaćivat će se u deset jednakih mjesečnih rata, za period od 01.10.2010. godine do 31.07.2011. godine. II Pravo prijave na natječaj imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete: •da su državljani Bosne i Hercegovine, •da oni i njihovi roditelji ili skrbnici (staratelji) imaju stalno prebivalište na području općine Kupres u posljednje tri godine, •da su u statusu redovitog studenta, •da nisu u statusu apsolventa, •da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija, •da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit, Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva. III Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM. Fakultetima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2010./2011. godini smatraju se slijedeći fakulteti: •Geodetski fakultet, •Filozofski fakultet,odsjek pedagogija, smijer razredne nastave, •Hoteljerski fakultet, •Turistički fakultet. IV Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija. Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje se sukladno s kriterijima utvrđenim Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima dodiplomskog i diplomskog studija. V Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga općine Kupres. Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata: 1. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija osobne iskaznice, 2. Uvjerenja o mjestu prebivališta u prethodne tri godine (ne starija od tri mjeseca) za studenta, njegova oba roditelja ili skrbnika (jednog roditelja ili skrbnika ako s drugim ne živi), 3. Potvrdu o statusu redovitog studenta, 4. Prijepis svih ocjena položenih ispita iz prethodne godine studija, a studenti koji su upisali prvu godinu studija dostavljaju ovjerenu fotokopiju svjedođbe od I, II, III i IV razreda i završnog ispita- mature, 5. Izjavu da on ili drugi student u obitelji ne prima stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit, 6. Izjavu - Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana obiteljskog kučanstva i njegovom zanimanju, 7. Dokaze o obiteljskom standardu: -Uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog kućanstva, -Za sve članove obiteljskog kućanstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine, -za sve članove obiteljskog kućanstva starije od 15 godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, -za članove obiteljskog kućanstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe za zapošljavanje, 8. Dokaz o otežanim uvjetima života: -dokaz o poginulim, nestalim ili umrlim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili smrtni list), -dokaz o reguliranom statusu RVI i utvrđenoj invalidnosti sa okolnostima stradavanja jednog od roditelja (izdaje općinski ured za branitelje), -dokaz o vremenu provedenom u obrani BiH za jednog od roditelja (izdaje ured obrane) 9. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju: -dokaz da je podnositelj zahtjeva učenik generacije u srednjoj školi. Napomena: Djeca poginulih branitelja i djeca ratnih vojnih invalida sa 90% i 100% utvrđenog invaliditeta I i II grupe kao i učenik generacije ostvaruju izravno pravo na stipendiju ukoliko ispunjavaju uvjete iz točke II ovog Natječaja. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Kupres – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, ul.Vukovarska broj 2. Rok za podnošenje prijava je 20. 04. 2011.godine, a Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploći općine Kupres i u sredstvima javnog informiranja. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. Svi sudionici Javnog natječaja će biti izvješteni o rezultatima natječaja. Općinski načelnik Stjepan Herceg

Vrh stranice