Kupres Portal [Arhiva]

Oglašena prodaja trgovačkog poduzeća "Plazenica Promet"

25.09.2009 21:06, 355 pregleda

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za prodaju 100% državnog kapitala TRGOVAČKOG PODUZEĆA „PLAZENICA PROMET“ d.o.o. Kupres putem tendera u velikoj privatizaciji Broj 1/2009 Predmet prodaje Državni kapital u trgovačkom poduzeću “PLAZENICA PROMET” d.o.o. Kupres, u iznosu od 767.996,00 KM koji čini 100% kapitala poduzeća. Pravni status: Poduzeće je registrirano, a trenutno neaktivno. Djelatnost: Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo. Sjedište - Kupres, Industrijska zona bb. Informacije u vezi predmeta: Trgovačko poduzeće “Plazenica promet” d.o.o. Kupres, osnovano je kao društvo sa ograničenom odgovornosti u državnom vlasništvu samoorganiziranjem pod brojem U/I-414/96 upisao je u sudski registar promjenu firme i djelatnosti u registarskom ulošku broj 1-8519 Mostar dana 17.05.1996.godine.

Ukupne obaveze poduzeća na dan 30.06.2009.godine iznose 752.075,00 KM.Prodaje se cijelo poduzeće sa pripadajućim zgradama, ekonomskim dvorištem i poslovnim prostorom. Površina ekonomskog dvorišta iznosi 12.777,00 m2, na kojem su smješteni objekti: skladište-uredski objekt, aneks uz skladište, pomoćno skladište i portirnica. Poslovni objekti se nalaze uz magistralnu cestu, a poslovni prostor se nalazi u centru grada površine 195 m2.

Nekretnine u vlasništvu poduzeća : U katastarskoj općini Otinovci na temelju Zemljišnoknjižnog izvadka broj 068-2-ngr-08-002052 broj ZK uloška 604 Općinskog suda u Livnu od 18.12.2008.godine parcele pod nazivom:, oranica „Podputnica“ površine 1.686,00 m2 k.č. 27/1, oranica „Jezero“ površine 1.485,00 m2 k.č. 25/2, oranica „Jezero“ površine 1.664,00 m2 k.č. 25/5, livada „Jezero“ površine 2.857,00 m2 k.č. 25/1, livada „Jezero“ površine 2.234,00 m2 k.č. 25/6, oranica „Potputnica“ površine 1.040,00 m2 k.č. 28/1, livada „Jezero“ površine 1.240,00 m2 k.č. 20, oranica „Potputnica“ površine 140,00 m2 k.č. 28/2, neplodno,skladište površine 277,00 m2 k.č. 25/8, oranica „Potputnica“ površine 154,00 m2 k.č. 27/4.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 1.Cijena: 767.996,00 KM - 35 bodova, 2. Investicije: Investicijska ulaganja u iznosu od 300.000,00 KM u roku od dvije godine, prve godine 150.000,00 KM i druge godine 150.000,00 KM. – 25 bodova, 3. Upošljavanje: Zadržavanje postojećih sedam (7) djelatnika – 40 bodova Napomena: ponude koje ne budu sadržavale zadržavanje djelatnika neće biti razmatrane. Opći uvjeti i podnošenje ponuda :

Zainteresirani ponuditelji dužni su ponudu dostaviti u zapečaćenoj kuverti na kojoj se nalazi puni naziv poduzeća kojem je ponuda namijenjena direktno ili putem pošte Agenciji za privatizaciju HBŽ-e Livno, Trg Domovinskog rata 5. Poštom poslane ponude će se smatrati važećim samo u slučaju da je datum slanja sukladan krajnjem roku za podnošenje ponuda. Ponuđač je dužan priložiti dokaz o plaćenom depozitu u iznosu od 75.000,00 KM.

Depozit za sudjelovanje se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju HBŽ-e Livno broj: 3381502200236835 kod “UniCredit Bank” d.d. Mostar Poslovnica Livno”. Uplate se mogu izvršiti i na Devizni račun broj: UNCRBA 22 393380604811396564 kod “UniCredit Bank”d.d.Mostar Poslovnica Livno”. Ponuđač je također dužan dostaviti dokaz o uplati naknade (nepovratnoj) za sudjelovanje na tenderu u iznosu od 2.000,00 KM na račun broj: 3381502200232276 kod iste banke.

Bankarske troškove konverzije snosit će kupac predmeta prodaje. Plaćanje postignute cijene vršiti će se sukladno Pravilniku. Dokaze o uplati naknade za sudjelovanje i depozita ponuđač treba dostaviti skupa sa ponudom. Povrat depozita se neće izvršiti u slučaju da pobjednik tendera odbije da zaključi kupoprodajni ugovor sukladno svojoj ponudi. Pravo sudjelovanja u postupku privatizacije imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe sukladno članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji poduzeća (Službene novine F BiH 28/04), a na temelju uplate depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu u navedenom iznosu.

Domaće fizičke i pravne osobe su uz ponudu dužne dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nemaju neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period te dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nemaju neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period.

Rok za podnošenje ponuda počinje danom objavljivanja.Ponude moraju biti podnesene do 20.10.2009. godine do 16,00 sati.Ponude dostavljene preporučenom poštom smatrati će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u skladu sa rokom za podnošenje ponuda.

Ponuđači će biti obaviješteni o formalnoj ispravnosti ponuda u roku od tri dana od dana utvrđivanja ispravnosti istih. Vrednovanje ponuda će se izvršiti sukladno Pravilniku o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji ( “Službene novine BiH “ br.77/2004). Komisija će vršiti vrednovanje ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima u roku od 15 dana od utvrđivanja formalne ispravnosti ponuda. O rezultatima vrednovanja komisija će izvijestiti ponuđače. Zainteresirane strane mogu od Agencije za privatizaciju HBŽ-e tražiti i dobiti osnovne dokumente ( početne bilance stanja , program privatizacije ) , s tim da Agencija ne snosi bilo kakvu odgovornost za sadržaj ovih dokumenata izvan njenih zakonskih odgovornosti . Strane zainteresirane da obave posjetu i pregled predmeta tendera na licu mjesta su obvezne podnijeti pismeni zahtjev Agenciji te potpisati izjavu o čuvanju tajnosti informacija. Mjerodavna Agencija je dužna izdati pismenu dozvolu za posjetu poduzeću na temelju koje će ovlaštena osoba osigurati pružanje dodatnih informacija.

Detaljne informacije o Pravilima tendera, kratkom profilu poduzeća koji je predmet prodaje, načinu podnošenja ponuda za sudjelovanje na tenderu, mogu se dobiti u prostorijama Agencije za privatizaciju HBŽ-e.Prodavatelj : Agencija za privatizaciju HBŽ-e Livno, Sjedište : Trg domovinskog rata, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina, e-mail : privatizacija.livno@tel.net.ba, tel: +387 34 200963, fax:+387 34 201086

INTERNET (www.apf.gov.ba)

Objavljeno u „Dnevnom listu“ , petak , 18.09.2009 godine Agencija za privatizaciju HBŽ-a

Vrh stranice