Kupres Portal [Arhiva]

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

05.08.2009 12:46, 187 pregleda

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Kupresupućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja kojeje utvrdilo Općinsko vijeće Kupres.   Javna priznanja općine Kupres su: -        Zlatna plaketa -        Zahvalnica -        Priznanje počasnog građanina. II Prijedlog za dodjelu javnihpriznanja mogu podnijeti vijećnici, radna tijela Vijeća, općinski načelnik,mjesna zajednica, građani, udruženja građana, poduzeća, ustanove, političkestranke, druga tijela i osobe koji imaju prebivalište ili sjedište na područjuopćine Kupres.            Prijedlogza dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati cjelovite idetaljne podatke o djelima i zaslugama za predloženo priznanje, a osobito: -        podatke o podnositelju prijedloga, -        životopis odnosno podatke o osobi koja se predlaže zadodjelu priznanja, -        jasno obrazložene zasluge zbog kojih se predlaže zapriznanje, -        odgovarajuću dokumentaciju kojom se potkrepljujeobrazloženje( npr. objavljeni rad, članci, analize, prikazi, kritike stručnog idrugog tijela, natjecateljski rezultati, nagrade i drugo). U prijedlogu se može navesti vrsta priznanja za koju se netko predlaže, ali taj prijedlog neobvezuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja glede vrste priznanja za koje će nekog predložiti Vijeću. Na zahtjev Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. III             Zlatna plaketa općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za najviše zasluge i doprinose u promicanju gospodarstvu, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres.             Zahvalnica općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna postignuća u promicanju u gospodarstvu, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres.             Priznanje „Počasni građanin“ dodjeljuje se pojedincu koji nije građanin općine Kupres, alise svojim angažmanom zalaže za dobrobit općine Kupres kao cjeline, tepromicanje njenog položaja i ugleda u zemlji i inozemstvu.             Priznanjase mogu dodijeliti građanima, gospodarskim subjektima, ustanovama, udruženjimai drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište ili sjedište napodručju općine Kupres.             Priznanja se izuzetno mogu dodijeliti osobama koje nisu s područja općine Kupres, kao istranim državljanima i organizacijama, ako su njihovi rezultati posebnodo prinijeli razvoju i ugledu općine.   Jedni od kriterija koji se podrazumijevaju za zaslugama pored ostalog da su pravne fizičke osobe i pojedinci :   -        ostvarili izuzetne rezultate u radu, -        uposlili veliki broj radnika, prema podatcima Zavoda zaMIO, -        ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta, -        postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture,obrazovanja, športa, zdravstva, zaštiti radne i prirodne okoline i razvojudobrih međuljudskih odnosa, -        dali izuzetan doprinos u ostvarenju prava građana, -        posebno donijeli razvoju lokalne samouprave ipoboljšanju uvjeta života u zajednici, -        doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe imaterijalna sredstva, -        kao donatori humano postupali prema pojedincima ikolektivima, -        inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima, -        postigli posebne rezultate u oblasti poljoprivredneproizvodnje, -        dali doprinos u drugim područjima života i rada -        dali doprinosimo ljudskim komunikacijama i suradnjidjelujući osobnim primjerom u izgradnji dobrih odnosa na općini. IV Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća za Dan općine 18.rujna. S obzirom da je Općinsko vijeće odlučilo da se prvi put priđe dodjeli javnih priznanja općine Kupres fizičkim i pravnim osobama za iznimne zasluge i doprinos od osobnog značaja za razvoj i ugled općine Kupres. Molimo sve podnositelje da pismeno dostave prijedlog za javna priznanja Povjerenstvu Općinskog vijeća za javna priznanja do 25. kolovoza2009. godine. Kako bi se prijedlozi mogli na vrijeme razmatrati obraditi i provoditi sva potrebita procedura. Ovo sve u cilju da priznanja dobiju oni koji to zaslužuju a da se izbjegne greška i subjektivizam u cilju čuvanja dignitetana jvišeg općinskog tijela koje dodjeljuje prvi put ovakva priznanja. Ukoliko se pokaže prilika za razjašnjenje određenih nejasnoća obratite se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Kupres u cilju bolje koordinacije i obrade pismenih prijedloga.   S poštovanjem!   Predsjednik povjerenstva za dodjelu javnih priznanja lija Jezidžić, prof.

Vrh stranice