Kupres Portal [Arhiva]

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u K10

04.07.2017 12:21, 455 pregleda

MUP K10 raspisajo je interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u K10

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

 KANTON 10

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

L I V N O

Broj: 02-01-34- 9889 /17

Dana, 28.06.2017. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj:02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine i broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

                                INTERNI OGLAS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

01.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno

      - 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad

      - 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

03. Viši referent za izdavanje osobnih isprava – administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Glamoč

     - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova (01.,02. i 03):

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, primitak i otpust iz državljanstva BiH, promjenu osobnog imena, ispravke pogrešno upisanih podataka u matične knjige, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj

Visina plaće (01.,02. i 03.): 670,67 KM

Uvjeti (01.,02.i 03): Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Herceg-bosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova K 10, i to:

 - završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,

 - najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,

 - položen stručni upravni ispit za namještenike SSS

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

- ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o završenoj SSS,

- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu sa SSS,

- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima  namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji. 

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i na službenoj web stranici Vlade Hercegbosanske županije i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 8. s napomenom «prijava na INTERNI OGLAS ».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                  M I N I S T A R

                                                              Darinko Mihaljević

Vrh stranice