Kupres Portal [Arhiva]

Natječaj Srednje škole Kupres za izbor kandiata za radna mjesta

25.07.2015 11:52, 853 pregleda

Temeljem članka 63.Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 32. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1532/15, od 3. srpnja 2015. godine, Školski odbor  Srednješkole „Kupres“  r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

Za izbor kandidatana radna mjesta:

 

1.      Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture -1  izvršitelj na određeno radno vrijeme,

2.      Nastavnik povijesti  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme za 17sati tjedno,

3.      Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta -1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,

4.      Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno radnovrijeme /pola norme/, 

5.      Pedagog – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme.

 

Za sva radna mjesta natječaj se raspisuje do kraja nastavne2015./2016. godine.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidatitrebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

 

1.      Za radno mjesto pod točkom 1.

VSS-profesor športa i tjelesnogaodgoja, profesor za fizičku kulturu, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor kineziologije, magistar športa i tjelesnog odgoja i magistar fizičke kulture.

2.      Za radno mjesto pod točkom 2.

VSS-profesor povijesti imagistar povijesti.

3.      Za radno mjesto pod točkom 3.

VSS -diplomirani  ekonomist sapoloženom psihološko-pedagoškom skupinom predmeta

4.      Za radno mjesto pod točkom 4.

VSS – profesor kemije,diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.

5.      Za radno mjesto pod točkom 5.

VSS – profesor pedagogije,diplomirani pedagog, magistar pedagogije i magistar obrazovanja–socijalni pedagog.

 

Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit.

 

IspunjavanjeopćihiposebnihuvjetaNatječajadokazujeseizvornicima ili ovjerenim preslikama:

 

-         rodnoglista,

-         uvjerenjao državljanstvu,

-         diplomeo potrebnoj stručnoj spremi,

-         uvjerenjao položenom stručnom ispitu,

-         uvjerenjao nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

-         uvjerenjada se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

-         uvjerenjao prosjeku ocjena tijekom studiranja,

-         uvjerenjao radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

-         potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu zazapošljavanje,

-         potvrdu o radnom iskustvu (u obrazovnimustanovama ili van njih)

 

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom,uzet će se i u obzir vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj iradnoj sposobnosti za obavljanjeodređenog posla najdulje 8 dana nakon obavijestio prijemu na posao.

Prijavu s kraćimživotopisom i traženimdokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj” isključivopoštom na adresu: Srednjaškola „Kupres“, Splitska 4. Kupres

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja putemRadio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati urazmatranje.

Školski odbor škole

Vrh stranice