HB ŠUME: Javni oglas za prijam vježbenika u radni odnos

04.03.21 19:11   Oglasi i obavijesti

Datum: 4. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 7d Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o rada ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj:01/1-157/2021 od 26. veljače 2021. godine raspisuje:

J A V N I   O G L A S

za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

Direkcija Društva:

1. Master/VII/1. VSS (300 ECTS) (geologija)- 1 pripravnik u trajanju od 12 mjeseci;

Šumarija Glamoč:

2. Master/VII/1. VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) (promet)-1 pripravnik u trajanju od 12 mjeseci;

Šumarija Drvar:

3. Master/VII/1.VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) (šumarski smjer)-2 pripravnika u trajanju od 12 mjeseci;

4. Master/VII/1.VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) (ekologija)-1 pripravnik u trajanju od 12 mjeseci;

Šumarija Kupres:

5. Specijalizirani kvalificirani radnik /IV. (šumarski tehničar) -3 pripravnika u trajanju od 6 mjeseci;

6. Specijalizirani kvalificirani radnik /IV. (drvno prerađivački) -1 pripravnik u trajanju od 6 mjeseci;

Šumarija Livno:

7. Master/VII/1.VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) (poljoprivreda)- 1 pripravnik u trajanju od 12 mjeseci;

Šumarija Tomislavgrad:

8. Specijalizirani kvalificirani radnik /IV. (građevinska) -1 pripravnik u trajanju od 6 mjeseci;

R. J. Pržine:

9. Master/VII/1. VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) (poljoprivreda)- 1 pripravnik u trajanju od 12 mjeseci;

Uvjeti

Opći uvjeti

– da je državljanin BiH

– da ima navršenih 18 godina života

– da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijema u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

Posebni uvjeti:

– kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkog staža

– da kandidat nema radnoga iskustva u struci

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES – www.hbsume.ba – Obrazac prijave na javni oglas i u uredu protokola na adresi Splitska b.b., 80 320 Kupres), kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis – s adresom i telefonskim brojem
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • potvrdu o prebivalištu-CIPS
  • diplomu/svjedodžbu o traženom stupnju stručne spreme (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije)
  • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su sve prijave na javni oglas dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene zaključkom.

Javni oglas je objavljen na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave na službenoj stranici društva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu:

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, Splitska bb, 80 320 Kupres, s naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto

___________pod rednim brojem ______

(naziv radnoga mjesta) (redni broj u javnome oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine FBiH“, br: 26/16 i br: 89/18), Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19 i br: 9/21) i aktima Javnoga poduzeća ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES.

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.


hbsume.ba

 

Slika bannera nedostaje

Najnovije